ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 

 
นายรังสรรค์  ตันเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 
 

 

 

 

วุฒิการศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      
                            - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม :     

                     - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 43

                     - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47

                     - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ปยป. 2/1)" รุ่นที่ 4 

การรับราชการ :  

                   - พ.ศ. 2545 นายอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

                   - พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่

                   - พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่

                   - พ.ศ. 2550 นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

                   - พ.ศ. 2552 นายอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

                   - พ.ศ. 2553 นายอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

                   - พ.ศ. 2554 นายอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

                   - พ.ศ. 2555 นายอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

                   -
พ.ศ. 2556 ปลัดจังหวัดระนอง

                   - พ.ศ. 2557 ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี

                   - พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
 
                   - พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

                   - พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

                   - พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 
                   - พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท