รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 
 

 
นางสาวชไมพร อำไพจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5641-1653
 
 
     

การศึกษา :
 
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 
- นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การฝึกอบรม :
 
- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 71
  - หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1 ศาลปกครอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  - ประภมาภรณ์ช้างเผือก  
   

การดำรงตำแหน่ง :

 
- 30 ม.ค.2560 - 30 มิ.ย.2562     หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

  - 1 ก.ค.2562 - 9 ก.พ.2563         หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี

  - 10 ก.พ.2563 - 1 พ.ย.2563       ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  - 2 พ.ย.2563 - 14 พ.ย. 2564      รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  - 15 พ.ย.2564 - ปัจจุบัน             รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท