รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 
 

นายนที  มนตริวัต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5641-2608
 
 
     
วันเดือนปีเกิด : 18 กุมภาพันธ์ 2509

การศึกษา/อบรม
:
 
- รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่ง :

 
-   ปี 2535   ปลัดอำเภอปัว จังหวัดน่าน
  -   ปี 2539   เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  -   ปี 2551   หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง (นักทรัพยากรบุคคล 8ว) กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  -   ปี 2557   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.) สถาบันดำรงราชานุภาพ
                    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  -   ปี 2558   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง) จังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  -   ปี 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
  -   ปัจจุบัน    รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท