การจัดทำ webpage และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน

ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 

                          หมายเหตุ

    คือผู้รับผิดชอบข้อมูล 33 ตัวชี้วัดและ 45 ฐานข้อมูล
ที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล จนท.บันทึกระบบฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ webpage จนท.จัดทำ webpage
1 สำนักงานจังหวัดชัยนาท นางกาญจนา  ลำลึก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
นายประมนต์  อินมงคล
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
-
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
นายประมนต์  อินมงคล
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
2 ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท นางเดือนน้อย  ลีนะวัต
เจ้าพนักงานปกครอง 7
น.ส.กนกพร  พันธผกา
พนักงานราชการ
นางเดือนน้อย  ลีนะวัต
เจ้าพนักงานปกครอง 7
น.ส.กนกพร  พันธผกา
พนักงานราชการ
3 ที่ทำการสัสดีจังหวัดชัยนาท

พ.อ.สมเพชร  ปาปะโข

ส.อ.อุดมศักดิ์  ทองนิตย์ พ.อ.สมเพชร  ปาปะโข ส.อ.อุดมศักดิ์  ทองนิตย์
4 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท นายวสันต์  จิรวรรณวงศ์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4
นายวสันต์  จิรวรรณวงศ์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4
นายวสันต์  จิรวรรณวงศ์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4
นายวสันต์  จิรวรรณวงศ์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4
5 สนง.โยธาธิการจังหวัดชัยนาท นางศศมล  จิตานันท์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
นางศศมล  จิตานันท์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
นางศศมล  จิตานันท์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
นางศศมล  จิตานันท์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
6 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

นายธรรมนูญ  พินิจการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4

นายธรรมนูญ  พินิจการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
นายธรรมนูญ  พินิจการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
นายธรรมนูญ  พินิจการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
7 สนง.ประมงจังหวัดชัยนาท น.ส.วิศนีย์  สงใย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.วิศนีย์  สงใย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.วิศนีย์  สงใย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.วิศนีย์  สงใย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท นายสุวิทย์  วิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
นางจันทร์จิรา  สังข์รัตน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
นายสุวิทย์  วิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
นางจันทร์จิรา  สังข์รัตน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
9 สนง.คลังจังหวัดชัยนาท นายสิทธิเดช  เวชมาหะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี 6 ว
น.ส.ฐิติมา  ทับทอง
นักวิชาการคลัง
นายสิทธิเดช  เวชมาหะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี 6 ว
น.ส.ฐิติมา  ทับทอง
นักวิชาการคลัง
10 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท
นายองอาจ  คณุตม์วงศ์
นักวิชาการป่าไม้ 6 ว
น.ส.จิตติมา  เชื้อกูล
นายองอาจ  คณุตม์วงศ์
นักวิชาการป่าไม้ 6 ว
น.ส.จิตติมา  เชื้อกูล
นางรัตนา  ฉิมเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางรัตนา  ฉิมเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
11 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท
นางจุฬารัตน์  นิธากรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
น.ส.มัตติกา  ตานันใจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายชัยพร  ชัยภิภพ
พนักงานพิพ์ดีดชั้น 2
นายชัยพร  ชัยภิภพ
พนักงานพิพ์ดีดชั้น 2
12 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ชัยนาท
น.ส.เรณุกา  พัดชื่น
นักวิชาการแรงงาน 6 ว
น.ส.เรณุกา  พัดชื่น
นักวิชาการแรงงาน 6 ว
น.ส.เรณุกา  พัดชื่น
นักวิชาการแรงงาน 6 ว
น.ส.เรณุกา  พัดชื่น
นักวิชาการแรงงาน 6 ว
13 สนง.ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท นายมานะ  วิทิตศาสตร์
นักวิชาการประกันสังคม 7 ว
นางสาวดารุณี  ญวนมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นายมานะ  วิทิตศาสตร์
นักวิชาการประกันสังคม 7 ว
นางสาวดารุณี  ญวนมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
14 สนง.จัดหางานจังหวัดชัยนาท น.ส.วรรณพร  พิมพ์เพ็ง
เจ้าพนักงานแรงงาน 5
น.ส.ดารณี  จันทบาล
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
น.ส.วรรณพร  พิมพ์เพ็ง
เจ้าพนักงานแรงงาน 5
น.ส.ดารณี  จันทบาล
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
15 สนง.แรงงานจังหวัดชัยนาท นางเกษร  วรรณศุกร์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นางเกษร  วรรณศุกร์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นางเกษร  วรรณศุกร์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นางเกษร  วรรณศุกร์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
16 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นายพิเชษฐ  ฟักบัว
นายสัตวแพทย์  6
น.ส.พิศมัย  พิศม์ชำนาญ
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
นายพิเชษฐ  ฟักบัว
นายสัตวแพทย์  6
น.ส.พิศมัย  พิศม์ชำนาญ
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
17 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท นายสุนันท์  กะตะโท
จทน.วิเคราะนโยบายและแผน 6
น.ส.กรรณิกา  รัตนา
จทน.วิเคราะนโยบายและแผน
นายสุนันท์  กะตะโท
จทน.วิเคราะนโยบายและแผน 6
น.ส.กรรณิกา  รัตนา
จทน.วิเคราะนโยบายและแผน
18 สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท นายสุชาติ  อ่อนดำ
นักวิชาการเกษตร 6 ว
นายสุชาติ  อ่อนดำ
นักวิชาการเกษตร 6 ว
นายสุชาติ  อ่อนดำ
นักวิชาการเกษตร 6 ว
นายสุชาติ  อ่อนดำ
นักวิชาการเกษตร 6 ว
19 สนง.สหกรณ์จังหวัดชัยนาท นายวรากร  เผ่าหลักแหลม น.ส.ขนิษฐา  เปี่ยมพัฒนพันธุ์ นายวรากร  เผ่าหลักแหลม น.ส.ขนิษฐา  เปี่ยมพัฒนพันธุ์
20 สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท นางอุษา  ต่ายขาว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
นางปวีณา  อินมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอุษา  ต่ายขาว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
นางปวีณา  อินมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท นายสุวิจักขณ์  วรรณทนะวาสิน
นักวิชาการพาณิชย์ 7
น.ส.ชลธิชา  วงษ์เทศ
นักวิชาการพาณิชย์
นายสุวิจักขณ์  วรรณทนะวาสิน
นักวิชาการพาณิชย์ 7
น.ส.ชลธิชา  วงษ์เทศ
นักวิชาการพาณิชย์
22 สนง.ขนส่งจังหวัดชัยนาท น.ส.อารีย์  ธัญญเจริญ
นักวิชาการขนส่ง 6 ว
น.ส.อารีย์  ธัญญเจริญ
นักวิชาการขนส่ง 6 ว
น.ส.อารีย์  ธัญญเจริญ
นักวิชาการขนส่ง 6 ว
น.ส.อารีย์  ธัญญเจริญ
นักวิชาการขนส่ง 6 ว
23 สนง.สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท น.ส.ชื่นจิต  หร่ายลอย
นักวิชาการสาธารณสุข 8
นางน้ำค้าง  สุระมาตย์
เจ้าพนักงานสถิติ 5
นายเอนก  วอเพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
นายสรวิศ  สังข์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
24 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

น.ส.อรุณี  กางกรณ์
จนท.วิเตราะห์นโยบายและแผน 3

น.ส.มลฤดี  ดาราโพธิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.อรุณี  กางกรณ์
จนท.วิเตราะห์นโยบายและแผน 3
น.ส.มลฤดี  ดาราโพธิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 สนง.ที่ดินจังหวัดชัยนาท นางนุกานต์ชนก  ชูประดิษฐ์
นักวิชาการที่ดิน 6
นางนุกานต์ชนก  ชูประดิษฐ์
นักวิชาการที่ดิน 6
น.ส.อัจฉรา  ศรีโพธิ์
นักวิชาการที่ดิน 4
น.ส.อัจฉรา  ศรีโพธิ์
นักวิชาการที่ดิน 4
26 เรือนจำจังหวัดชัยนาท นายราเชนล์  เพ็งสุข
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5
นายราเชนล์  เพ็งสุข
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5
นายราเชนล์  เพ็งสุข
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5
นายราเชนล์  เพ็งสุข
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 5
27 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ร.ต.อ.สมบูรณ์  แสงบรรจง ด.ต.สมศักดิ์  พ่วงไพบูลย์
ส.ต.ต.เอกรงค์  โตอ่อน
ร.ต.อ.สมบูรณ์  แสงบรรจง ด.ต.สมศักดิ์  พ่วงไพบูลย์
ส.ต.ต.เอกรงค์  โตอ่อน
28 สนง.สถิติจังหวัดชัยนาท

น.ส.วไลลักษณ์  นุ่มคง
นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว

น.ส.สุภาพร  อ่อนสำราญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

นางดวงดาว  หาญวงศ์
นักสถิติเศรษฐสังคม 7ว

น.ส.สุภาพร  อ่อนสำราญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านสถิติ

29 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท น.ส.เจษฎาภรณ์  สมบูรณ์ความสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
น.ส.เจษฎาภรณ์  สมบูรณ์ความสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
น.ส.เจษฎาภรณ์  สมบูรณ์ความสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
น.ส.เจษฎาภรณ์  สมบูรณ์ความสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง

ที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล จนท.บันทึกระบบฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ webpage จนท.จัดทำ webpage
1

สนง.อัยการจังหวัดชัยนาท

นางจิตรา  พลเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางพณพร  พันธ์ไม้สี
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
นายธนศักดิ์  ศักดิ์ชัยสิทธิ์กุล
นิติกร 4
นายเกรียงศักดิ์  ทวีการไถ
นิติการ 4
นางจิตรา  พลเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางพณพร  พันธ์ไม้สี
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
นายธนศักดิ์  ศักดิ์ชัยสิทธิ์กุล
นิติกร 4
นายเกรียงศักดิ์  ทวีการไถ
นิติการ 4
นางจิตรา  พลเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางพณพร  พันธ์ไม้สี
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
นายธนศักดิ์  ศักดิ์ชัยสิทธิ์กุล
นิติกร 4
นายเกรียงศักดิ์  ทวีการไถ
นิติการ 4
นางจิตรา  พลเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางพณพร  พันธ์ไม้สี
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
นายธนศักดิ์  ศักดิ์ชัยสิทธิ์กุล
นิติกร 4
นายเกรียงศักดิ์  ทวีการไถ
นิติการ 4
2

โรงพยาบาลชัยนาท

น.พ.สุรชัย  ลิวะพงษ์เพียร น.พ.สุรชัย  ลิวะพงษ์เพียร น.พ.สุรชัย  ลิวะพงษ์เพียร น.พ.สุรชัย  ลิวะพงษ์เพียร
3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาท

อ.ยุทธนา  นุ่นละออง
พยาบาลวิชาชีพ 7
นางอรนุช  นุ่นละออง
พยาบาลวิชาชีพ 7
อ.ยุทธนา  นุ่นละออง
พยาบาลวิชาชีพ 7
นางอรนุช  นุ่นละออง
พยาบาลวิชาชีพ 7
อ.ยุทธนา  นุ่นละออง
พยาบาลวิชาชีพ 7
นางอรนุช  นุ่นละออง
พยาบาลวิชาชีพ 7
อ.ยุทธนา  นุ่นละออง
พยาบาลวิชาชีพ 7
นางอรนุช  นุ่นละออง
พยาบาลวิชาชีพ 7
4

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

น.ส.มยุรี  กาญจนคม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6

น.ส.มยุรี  กาญจนคม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6

น.ส.มยุรี  กาญจนคม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6
น.ส.มยุรี  กาญจนคม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6
5

แขวงการทางจังหวัดชัยนาท

นางสุภาพร  ศรีภักดี
นักสถิติ 6 ว
นางฐิติพร  เสริมสุขต่อ
เจ้าหน้าที่สถิติ 3
นางสุภาพร  ศรีภักดี
นักสถิติ 6 ว
นางฐิติพร  เสริมสุขต่อ
เจ้าหน้าที่สถิติ 3
6

สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

นายบุญเลิศ  รักษาสุข
หัวหน้างานผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา  เมฆดำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายบุญเลิศ  รักษาสุข
หัวหน้างานผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา  เมฆดำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

นายมุ่งมาตร  วังกะ
เจ้าพนักงานการเกษตร 6
น.ส.ชวนชม  ดีรัศมี
นักวิชาการเกษตร 4
นางจิตรลดา  วังกะ
พนักงานราชการ
นายมุ่งมาตร  วังกะ
เจ้าพนักงานการเกษตร 6
น.ส.ชวนชม  ดีรัศมี
นักวิชาการเกษตร 4
นางจิตรลดา  วังกะ
พนักงานราชการ
8

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท (จักรกลเกษตร)

นายวิทยา  สุขจาก
นายช่างเครื่องกล 6
น.ส.จริยา  สุจริต
นักวิชาการส่งเสริมเกษตร
นายวิทยา  สุขจาก
นายช่างเครื่องกล 6
น.ส.จริยา  สุจริต
นักวิชาการส่งเสริมเกษตร
9

ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 4 ชัยนาท

       
10

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดชัยนาท

นายสมเกียรติ  อยู่สุข
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 6
น.ส.ศิริรัตน์  ตุ้มโท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายสมเกียรติ  อยู่สุข
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 6
น.ส.ศิริรัตน์  ตุ้มโท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
11

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

น.ส.ธนมณ  บูรณภวังค์
นักวิชาการสัตว์บาล 5
นางนาตยา  อุบลเกิด
พนักงานพิมพ์ดีด 1
น.ส.ธนมณ  บูรณภวังค์
นักวิชาการสัตว์บาล 5
นางนาตยา  อุบลเกิด
พนักงานพิมพ์ดีด 1
12

สนง.วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

นายสงัด  ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตร 6
นายสงัด  ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตร 6
นายสงัด  ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตร 6
นายสงัด  ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตร 6
13

สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท

นายปราโมทย์  อ่อนน้อม นายปราโมทย์  อ่อนน้อม นายปราโมทย์  อ่อนน้อม นายปราโมทย์  อ่อนน้อม
14

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

นายสันติ  พรหมคำ
นักวิชาการเกษตร 7 ว
น.ส.เชาวนาถ  พฤทธิเทพ
นักวิชาการเกษตร 4
นายสันติ  พรหมคำ
นักวิชาการเกษตร 7 ว
น.ส.เชาวนาถ  พฤทธิเทพ
นักวิชาการเกษตร 4
15

สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

นายเกษม  ธาตุทอง
นักสถิติ 6 ว
นางนฤเกษี  กษิณศรี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายเกษม  ธาตุทอง
นักสถิติ 6 ว
นางนฤเกษี  กษิณศรี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
16

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาท

นายฐาปกรณ์  ลิ่มบรรจง
นักวิชาการประมง 5
นายฐาปกรณ์  ลิ่มบรรจง
นักวิชาการประมง 5

นายฐาปกรณ์  ลิ่มบรรจง
นักวิชาการประมง 5

นายฐาปกรณ์  ลิ่มบรรจง
นักวิชาการประมง 5

17

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13

นายวุฒินันท์  มีศิริพัทรกุล
จนท.โสตทัศนศึกษา 2
นายวุฒินันท์  มีศิริพัทรกุล
จนท.โสตทัศนศึกษา 2
นายวุฒินันท์  มีศิริพัทรกุล
จนท.โสตทัศนศึกษา 2
นายวุฒินันท์  มีศิริพัทรกุล
จนท.โสตทัศนศึกษา 2
18

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

นายสมชาย  มารศรี
ช่างไม้ชั้น 3
นายสมชาย  มารศรี
ช่างไม้ชั้น 3
นายสมชาย  มารศรี
ช่างไม้ชั้น 3
นายสมชาย  มารศรี
ช่างไม้ชั้น 3
19

สำนักชลประทานที่ 12

นายวันชัย  เปรมจันทร์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
น.ส.วันวิสา  ปั้นคุ้ม
พนักงานสื่อสารชั้น 1
นายวันชัย  เปรมจันทร์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
น.ส.วันวิสา  ปั้นคุ้ม
พนักงานสื่อสารชั้น 1
20

โครงการชลประทานชัยนาท

       
21

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท

น.ส.รุ่งทิวา  ว่องวิทย์การ
นักวิชาการศึกษา 8 ว.
น.ส.ขนิษฐา  ปาลวัฒน์ นายอโนทัย  ศุภกะ
รองผู้อำนวยการ
น.ส.พิชญา  คำปัน
ศึกษานิเทศน์

22

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท นายทวิช  อ่วมมั่น
บรรณารักษ์ 6
นายทวิช  อ่วมมั่น
บรรณารักษ์ 6
นายทวิช  อ่วมมั่น
บรรณารักษ์ 6
นายทวิช  อ่วมมั่น
บรรณารักษ์ 6
23 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อ.ประเสริฐศักดิ์  ศิริภาพ
อ.สมคิด  ศิริพยัคฆ์
อ.บวร  ขจรศิลป์
อ.สมศักดิ์  เหมาะสมั
อ.ประเสริฐศักดิ์  ศิริภาพ
อ.สมคิด  ศิริพยัคฆ์
อ.บวร  ขจรศิลป์
อ.สมศักดิ์  เหมาะสมั
อ.ประเสริฐศักดิ์  ศิริภาพ
อ.สมคิด  ศิริพยัคฆ์
อ.บวร  ขจรศิลป์
อ.สมศักดิ์  เหมาะสมัย
อ.ประเสริฐศักดิ์  ศิริภาพ
อ.สมคิด  ศิริพยัคฆ์
อ.บวร  ขจรศิลป์
อ.สมศักดิ์  เหมาะสมัย
24 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท นางอรุณ  ปะกลาง
ครู คส. 1
นางอรุณ  ปะกลาง
ครู คส. 1
นางอรุณ  ปะกลาง
ครู คส. 1
นางอรุณ  ปะกลาง
ครู คส. 1
25 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นางนิลุบล  บำเพ็ญอยู่
ครูชำนาญการ
นายวิเชียร  หุ้มไหม
ครูอันดับ คส 3
นางนิลุบล  บำเพ็ญอยู่
ครูชำนาญการ
นายวิเชียร  หุ้มไหม
ครูอันดับ คส 3
26 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยนาท        
27 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท นายทิวากร  อินเล็ก
ผู้ช่วยปฏิบัติศูนย์กีฬา
นายสุราษฎร์  ช่อผกา
ผู้ช่วยปฏิบัติศูนย์กีฬา
นายทิวากร  อินเล็ก
ผู้ช่วยปฏิบัติศูนย์กีฬา
นายสุราษฎร์  ช่อผกา
ผู้ช่วยปฏิบัติศูนย์กีฬา
28 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท นายอุรัจฉัท  เอี่ยมละออ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายอุรัจฉัท  เอี่ยมละออ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายอุรัจฉัท  เอี่ยมละออ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายอุรัจฉัท  เอี่ยมละออ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
29 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท นายธวัช  ขุมขำ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
นายธวัช  ขุมขำ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
นายธวัช  ขุมขำ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
นายธวัช  ขุมขำ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6
30 สนง.ประกันภัยจังหวัดชัยนาท นายสมชาติ  วงศ์ประดิษฐ์
นักวิชาการประกันภัย 7 ว
นางพรวิณี  จิ๋วสวัสดิ์
นักวิชาการประกันภัย
นายสมชาติ  วงศ์ประดิษฐ์
นักวิชาการประกันภัย 7 ว
นางพรวิณี  จิ๋วสวัสดิ์
นักวิชาการประกันภัย
31 สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยนาท น.ส.สมร  ชังดี 
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
น.ส.อรทัย  วสะยางกูร
นักวิชาการพาณิชย์
น.ส.สมร  ชังดี 
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
น.ส.อรทัย  วสะยางกูร
นักวิชาการพาณิชย์
32 สนง.การค้าภายในจังหวัดชัยนาท น.ส. เขมิกา  มาแสง
นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว
น.ส. เขมิกา  มาแสง
นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว
น.ส. เขมิกา  มาแสง
นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว
น.ส. เขมิกา  มาแสง
นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว
33 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท นายสืบสาย  ตาเดอิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นายโองการ  โยสุดใจ
ครูฝึกฝีมือแรงงานชั้น 2
นายสืบสาย  ตาเดอิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นายโองการ  โยสุดใจ
ครูฝึกฝีมือแรงงานชั้น 2
34 สนง.คุมประพฤติจังหวัดชัยนาท น.ส.ประไพพิศ  หรั่งเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ 4
น.ส.ประไพพิศ  หรั่งเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ 4
น.ส.ประไพพิศ  หรั่งเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ 4
น.ส.ประไพพิศ  หรั่งเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ 4
35 อตก.ประจำจังหวัดชัยนาท        
36 สนง.บังคับคดีจังหวัดชัยนาท นางสมรักษ์  ทศพรพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
นางสุดารัตน์  ศรีสุข
เจ้าพนักงานธุรการ 4
นางสมรักษ์  ทศพรพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
นางสุดารัตน์  ศรีสุข
เจ้าพนักงานธุรการ 4
37 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุณี น.ส.รุ่งนภา  แจ้งสุข
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.รุ่งนภา  แจ้งสุข
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.รุ่งนภา  แจ้งสุข
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.รุ่งนภา  แจ้งสุข
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
38 สนง.สรรพากรพื้นที่ชัยนาท นายวิโรจน์  พินิจจันทร์
นักวิชาการ 6 ว
นายวิโรจน์  พินิจจันทร์
นักวิชาการ 6 ว
นายวิโรจน์  พินิจจันทร์
นักวิชาการ 6 ว
นายวิโรจน์  พินิจจันทร์
นักวิชาการ 6 ว
39 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท นางริณรพี  มีฤทธิ์
นักวิชาการวัฒนธรรม 6ว
นางริณรพี  มีฤทธิ์
นักวิชาการวัฒนธรรม 6ว
นางริณรพี  มีฤทธิ์
นักวิชาการวัฒนธรรม 6ว
นางริณรพี  มีฤทธิ์
นักวิชาการวัฒนธรรม 6ว
40

สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท

นายสายันต์  ชื่นเมือง
นายช่างโยธา 6
นายสายันต์  ชื่นเมือง
นายช่างโยธา 6
นายสายันต์  ชื่นเมือง
นายช่างโยธา 6
นายสายันต์  ชื่นเมือง
นายช่างโยธา 6
41 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท        
42 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท นายชูศักดิ์  สร้อยแสง
นายช่างเครื่องกล 6
นายชูศักดิ์  สร้อยแสง
นายช่างเครื่องกล 6
นายชูศักดิ์  สร้อยแสง
นายช่างเครื่องกล 6
นายชูศักดิ์  สร้อยแสง
นายช่างเครื่องกล 6
43 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท นางจรรยา  รัตนเลขา
นักวิชาการศาสนา 6
นางจรรยา  รัตนเลขา
นักวิชาการศาสนา 6
นางจรรยา  รัตนเลขา
นักวิชาการศาสนา 6
นางจรรยา  รัตนเลขา
นักวิชาการศาสนา 6
44 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท นายกฤษดากรณ์  วงศ์ศรีใส
ครูผู้ช่วย
นายกฤษดากรณ์  วงศ์ศรีใส
ครูผู้ช่วย
นายกฤษดากรณ์  วงศ์ศรีใส
ครูผู้ช่วย
นายกฤษดากรณ์  วงศ์ศรีใส
ครูผู้ช่วย
45 หน่วยบริการธุรกิจพลังงานจังหวัดชัยนาท น.ส.จีราญา  คงกะพันธ์ น.ส.จีราญา  คงกะพันธ์ น.ส.จีราญา  คงกะพันธ์ น.ส.จีราญา  คงกะพันธ์

อำเภอ

ที่ อำเภอ ผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล จนท.บันทึกระบบฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ webpage จนท.จัดทำ webpage
1 อำเภอเมืองชัยนาท     น.ส.กฤษณา  ธนะรัช
เจ้าหน้าที่ปกครอง 4
นายทัสพล  แจ้งอรุณ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2 อำเภอมโนรมย์     นางนิศรา  แก้วมณีฉาย
ปลัดอำเภอ 5
น.ส.กัลยานี  ศิริวารินทร์
เจ้าพนักงานของรัฐ
3 อำเภอสรรพยา     นายนริศ  กลึงกลมเกลียว
ปลัดอำเภอ 6
นางวัชรี  ศรีพัฒน์พงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
4 อำเภอวัดสิงห์     น.ส. พิมภ์ภัส  เมฆพัฒน์
พนักงานราชการ
น.ส.วารุณี  สาหร่าย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5 อำเภอสรรคบุรี     นางวันทนา  ทิพย์พิทักษ์
ปลัดอำเภอ 6
น.ส.กานต์ชนิต  จุ้ยเปี่ยม
จนท.ปกครอง(สย.)
6 อำเภอหันคา     นายนิพนธ์  ศิริภากย์
ปลัดอำเภอ 7
น.ส.อรสา  ชุมมา
พนักงานราชการ
7 อำเภอหนองมะโมง     นายนิกูล  ภูฆัง
ปลัดอำเภอ
น.ส.ศศิธร  นิลทมร
ลูกจ้างชั่วคราว
8 อำเภอเนินขาม     นายเรวัติ  อรุณชัย
จพง.ปกครอง 5
นางเมตตา  เนตรเถื่อน
ลูกจ้างชั่วคราว

ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล จนท.บันทึกระบบฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ webpage จนท.จัดทำ webpage
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด - - นางนำสุข  การภักดี
นักบริหารงานนโยบายและแผน7
น.ส.ภัทร์ชญา  รอดย้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
2 เทศบาลเมืองชัยนาท - - น.ส.สุกัญญา  อ่อนพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.สุกัญญา  อ่อนพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร - - นายณรงค์  ศรีจริยา
หน.สำนักปลัด
น.ส.สุกัญญา  แก้วฉาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
4 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา - - นายไพฑูรย์  โชติการุณย์
จทน.ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายไพฑูรย์  โชติการุณย์
จทน.ระบบงานคอมพิวเตอร์
5 เทศบาลตำบลสรรพยา - - นายปรัชญา  พิทักษ์ณรงค์พร
นักพัฒนาชุมชน 3
นายปรัชญา  พิทักษ์ณรงค์พร
นักพัฒนาชุมชน 3
6 เทศบาลตำบลโพนางดำ - - น.ส. ปรียาพร  ทองดี
เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
น.ส. ปรียาพร  ทองดี
เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
7 เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา - - นายวัฒนชัย  สังฆโห
หน.สำนักปลัด
นางพรรณี  ใจซื่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ - - นายวงศธร  รอดพูล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1
นายกำพล  ชื่นบาน
พนักงานจ้าง
9 เทศบาลตำบลหันคา - - นางขวัญฤทัย  จุ้ยอ่วม
รองปลัดเทศบาล
น.ส.บุปผา  บุญชื่น
พนักงานทั่วไป
10 เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ - - นางธรวรรณ  เทียนพิทักษ์กุล
เจ้าพนักงานธุรการ 2
นางธรวรรณ  เทียนพิทักษ์กุล
เจ้าพนักงานธุรการ 2