สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ตามแบบ สขร.1)ของส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท

        หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2552

ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดชัยนาท
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท    
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
      

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

 กระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

กระทรวงคมนาคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท

กระทรวงกลาโหม
ที่ทำการสัสดีจังหวัดชัยนาท


 

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

 
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท
 
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลชัยนาท

กระทรวงยุติธรรม
เรือนจำจังหวัดชัยนาท
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท