สรุปผลการดำเนินการ งาน/โครงการ ของส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดชัยนาท
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท    
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
      

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

 กระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

กระทรวงกลาโหม
ที่ทำการสัสดีจังหวัดชัยนาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

กระทรวงคมนาคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท


 

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

 
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท
 
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลชัยนาท


กระทรวงยุติธรรม
เรือนจำจังหวัดชัยนาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
 
    
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
 

ราชการบริหารส่วนกลาง

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
      

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 9 จังหวัดชัยนาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดชัยนาท
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานประกันภัยจังหวัดชัยนาท
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยนาท
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท


กระทรวงคมนาคม
แขวงการทางชัยนาท
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท

 

สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
โครงการชลประทานชัยนาท
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาท
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
สำนักชลประทานที่ 12 ชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่  1 จังหวัดชัยนาท (จักรกลเกษตร)
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดชัยนาท


กระทรวงการคลัง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

 กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
    

กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท

กระทรวงยุติธรรม
เรือนจำจังหวัดชัยนาท
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท


กระทรวงพลังงาน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
 

 กระทรวงแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท