LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 - 2565 ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 - 2565 จังหวัดชัยนาท จำนวน 18 กองทุน เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยกลไกพลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัยต่อไป   >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 ซึ่งการจัดหน่วยออกมาให้บริการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ได้บูรณาการนำงานบริการในหน้าที่ ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส  >> รายละเอียด

 

เวลา 09.15 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP จังหวัดชัยนาท ราย นางสาวพิม เกิดกิ่ม โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสร้างบ้านจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จำนวน 70,000 บาท ในโอกาสนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 10.30 น.

นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย กระตุ้นย้ำวินัยการปฏิบัติตัวของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ขนส่งจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง คปภ.ชัยนาท บริษัทกลางฯ แขวงทางหลวงชัยนาท และตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 14.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 81 คน ร่วมในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  >> รายละเอียด