LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Written by Super User
Hits: 3299

วิสัยทัศน์ 

เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข

 

คำนิยาม                  

        “เมืองเกษตรมาตรฐาน” หมายถึง สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดชัยนาท อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ส้มโอขาวแตงกวา พืชสมุนไพร อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง โคเนื้อ แพะ ไก่ และปลาน้ำจืด มีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด 

“ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้” หมายถึง  การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน มีการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชนในเชิงการเรียนรู้

        “สิ่งแวดล้อมสมดุล” หมายถึง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

        “สังคมเป็นสุข” หมายถึง  คนในสังคมมีสุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน มีอาชีพและรายได้มั่นคง ครอบครัวอบอุ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


พันธกิจ

. พัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบ Logistics

. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

๕. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีสุขภาวะที่ดี

๖. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม

๗. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาในทุกมิติ