LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ประกาศต่าง ๆ

Written by Super User
Hits: 11723

 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8 15 กันยายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียด

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ร่วมมือกับ SCB Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (REskill)ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนากำลังคนภายใต้โครงการ “City at the Next Level”เพื่อบ่มเพาะให้ประชาชนเกิดทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดสู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ   รายละเอียด

 

 ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"  รายละเอียด

 

 สถาบันพระปกเกล้ากำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ระยะเวลาอบรมระหว่าง เดือนมิถุนายน 2565มีนาคม 2566 รายละเอียด

 

 สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียด

 

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามประกาศ

 

 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย  รายละเอียด