LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

คณะกรมการจังหวัด

Written by Super User
Hits: 7179

วาระการประชุมประจำเดือน 

  กันยายน 2565  

 

รายงานการประชุมประจำเดือน

 สิงหาคม 2565 

 กรกฎาคม 2565

 มิถุนายน 2565  

 พฤษภาคม 2565 

 เมษายน 2565 

 มีนาคม 2565

 กุมภาพันธ์ 2565

 มกราคม 2565