LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดชัยนาท

Written by Super User
Hits: 538

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

uมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

          ®มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

          ®คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

          ®คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

          ®หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

    ®หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว 906 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

®คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

              ®คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

vคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

          ®คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4407/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดชัยนาท

          ®คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 437/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านปัญหาภัยแล้งและความยากจน และคณะทำงานด้านปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและขยะมูลฝอย

®คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 816/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม)

wผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

          ®รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

          ®รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

          ®รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

          ®ภาพการประชุมคณะทำงานด้านปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 3

          ®ภาพการประชุมคณะทำงานด้านปัญหาภัยแล้งและความยากจน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท (3/5) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 3

          ®ภาพการประชุมคณะทำงานด้านปัญหาภัยแล้งและความยากจน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท (3/5) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 3

          ®ภาพการประชุมคณะทำงานด้านปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 4

          ®ภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 5

          ®ภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 5

xการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

          -

yข้อมูลอื่น ๆ ตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม (ถ้ามี)

          ® คู่มือแนวปฏิบัติ (Guidline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และแบบฟอร์มการจัดทำโครงการและบัญชีราคามาตรฐาน