LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ฐานข้อมูลสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ฯ

Written by Super User
Hits: 1303

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                               1.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

                               1.2 ข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิต : เมล็ดพันธุ์ข้าว  โคเนื้อ  หญ้าแพงโกล่า  แพะ  ปลานิล  พืชผัก

                               1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร

                               1.4 ข้อมูลสถิติการเกษตร/ผลการรายงาน

                               1.5 เทคโนโลยีและความรู้ด้านการเกษตร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว

                               2.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

                               2.2 ข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัด

                               2.3 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

                                     - แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

                                     - แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                                     - ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัด

                                     - การท่องเที่ยวโดยชุมชน

                                     - วิสาหกิจชุมชน

                                     - เทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญ

                               2.4 สถิติรายได้จากนักท่องเที่ยว   ปี 2559   ปี 2560

                               2.5 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด

                               2.6 จำนวนนักท่องเที่ยว/รายได้จากการท่องเที่ยว

                               2.7 สินค้าพื้นเมือง/ของฝาก

                               2.8 บริการด้านที่พัก

                               2.9 บริการภัตตาคารและร้านอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

                               3.1 สถิติประชากรจังหวัดชัยนาท

                               3.2 ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด

                               3.3 สวัสดิการสังคมของจังหวัด

                               3.4 ข้อมูลด้านสุขภาพของจังหวัด

                               3.5 ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของจังหวัด

                               3.6 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

                               3.7 ข้อมูลแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                               4.1 ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ

                               4.2 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด

                               4.3 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติประเทศ