LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ระเบียบงานสารบรรณ

Written by Super User
Hits: 273

                   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของจังหวัดชัยนาท

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

 ภาคผนวก 6

 ภาคผนวก 7

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564