LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

Written by Super User
Hits: 271

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี