LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 13.30 น.

นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบที่อยู่อาศัย โครงการบ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาทโดยนายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา กล่าวต้อนรับ และนางอารี คำสวัสดิ์ ประธานศูนย์ขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชัยนาท (CSR) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแซง หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนตำบลหนองแซง ร่วมในพิธี  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 14.30 น.

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

Written by Super User

 เวลา 12.30 น.   

พระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวถวายการต้อนรับและถวายรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ  >> รายละเอียด

เวลา 09.00 น. 

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพปลัดอำเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2565 โดยมีปลัดจังหวัดชัยนาท ป้องกันจังหวัดชัยนาท ปลัดอำเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมพิธีเปิด  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2565 โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอเนินขาม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารของรัฐ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการ  >> รายละเอียด