LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.15 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่อำเภอเนินขาม ณ ห้องประชุมอำเภอเนินขาม ชั้น 2 อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีเกษตรจังหวัดชัยนาท เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวัดสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร เข้าร่วมงาน >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 19.19 น. 

 

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยานายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหารตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พ่อค้า และคหบดี ร่วมพิธีราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565   >> รายละเอียด

 

เวลา 10.00 น.   

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "บึงสำเภา ต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองในพื้นที่ โดยจังหวัดชัยนาทได้รวมพลจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม   >> รายละเอียด

เวลา 07.30 น.   

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท(ท) อัยการจังหวัดชัยนาท นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 09.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท, ปลัดจังหวัดชัยนาท, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม >> รายละเอียด