เมื่อตรวจโควิด ATK+ ให้ติดต่ออำเภอนพื้นที่  ดังนี้
อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์
อำเภอวัดสิงห์ อำเภอสรรพยา
อำเภอสรรคบุรี อำเภอหันคา
อำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินขาม
   
จังหวัดชัยนาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
สำนักงานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
 
หน้าแรก
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท)
โทร. 081-972-0019/083-069-1823   E-mail : chai[email protected]