..:: หน้าหลัก::..


นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท
บทบาทหน้าที่
และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารงานของ
ศูนย์ดำรงธรรม
ผังโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์ดำรงธรรม
..:: Link ::..
 
 
จำนวนผู้เข้า website
ศูนย์คำรงธรรมจังหวัดชัยนาท
web counter code
 
เริ่มนับ 6 สิงหาคม 2557
 
 
 

 ..::การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม::..
       กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรม" ทั้งในกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดต่างๆ
ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537 คำว่า "ดำรง" มาจากพระนามของสมเด็จกรมพระยาดำรง
ราชานุภาพ   องค์ปฐมเสนบดีกระทรวงมหาดไทย  คำว่า  "ธรรม"  หมายความถึงสิ่งที่ดีงาม
ชอบธรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ดังนั้น "ศูนย์ดำรงธรรม" จึงหมายถึงศูนย์กลางที่
ธำรงความดีงาม  ความชอบธรรม  ความเป็นธรรม และความยุติธรรม ตามแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
         ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96 จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานระดับจังหวัดบริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
        คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1290/2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท

 
 
 

 ..::การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท::..
1. ทางจดหมาย
            ถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ถนนพรหมประเสริฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 17000
2. ทางโทรศัพท์ 
            สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม : 1567
            เลขหมายพื้นฐาน : 0 5641 1139 
3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
            damrongtham_cha@moi.go.th
4. ทางโซเชียลเน็ทเวิร์ค (Facebook)
            http://www.facebook.com/damrongthamchainatcenter
5. ติดต่อร้องทุกข์ด้วยตนเอง
            ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท  ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท  
(ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5)
 

 

 

 ..::ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท::..

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร พันธุโกวิท
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน  พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจ
ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท โดยมี
นายเบญจพล เปรมปรีดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท และ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ
>>รายละเอียด    >>ประมวลภาพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดชัยนาท เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนฯ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
  >>รายละเอียด >>ประมวลภาพ

 
 
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ถนนพรหมประเสริฐ  อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท 17000 
Hot-Line 1567  ,0 5641 1139  E-mail : damrongtham_cha@moi.go.th