ชื่อ : นายรังสรรค์  ตันเจริญ
   ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
   โทรศัพท์ : 0 5641 1060
   มือถือ : -
   สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 2
 
   ชื่อ : นายนที  มนตริวัต
   ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
   โทรศัพท์ : 0 5641 2608
   มือถือ :
   สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 2
 
   ชื่อ : นางสาวชไมพร  อำไพจิตร
   ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
   โทรศัพท์ : 0 5641 1653
   มือถือ : -
   สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 2
    
   ชื่อ : พ.อ.วิรัตน์  คำวิลัย
   ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท (ฝ่ายทหาร)
   โทรศัพท์ : 0 5641 4393
   มือถือ : -
   สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 2
 
   ชื่อ : นายยุทธพร  พิรุณสาร
   ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดชัยนาท
   โทรศัพท์ : 0 5641 1163
   มือถือ : -
   สถานที่ทำงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
หน้า  2   3   4   5   6  7  8 หน้าถัดไป  >>>
 
สำนักงานจังหวัดชัยนาท
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  17000
โทร./โทรสาร. 0 5641 1181, 0 5641 1204
E-mail : [email protected]