การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
จังหวัดชัยนาท
ดาวน์โหลด
เอกสาร

ปี 2565
หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย 
โครงการจัดงาน "งานวันพ่อแห่งชาติ" 
แบบประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
กำหนดการจัดงานวันพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
แผนที่เส้นทางเข้าสู่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
หนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน 0017.3/ว 1528 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ปีพุทธศักราช 2565  
แบบรับรองยืนยัน 
ใบสั่งซื้อดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ 

ข้อมูลจากกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท
โดย นางภรณ์พิณยา ธีรธนวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 0-5641-1181