โครงการ "บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

                  
                  วันที่  1ธันวาคม  2552  จังหวัดชัยนาท  ได้ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ    "บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดชัยนาท  ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองจันทน์  บ้านคลองจันทน์  ตำบลห้วยงู  อำเภอหันคา  โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวีดชัยนาท  ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  หัวหน้า
ส่วนราชการ  และ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท  ร่วมออกให้บริการประชาชน
 

             เวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำข้าราชการและประชาชนที่ในพื้นที่ที่มารับบริการตามโครงการฯ กล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และประกาศระเบียบวาระจังหวัดชัยนาทในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

              เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวีดชัยนาท  ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมชาวบ้าน
 

                    ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวีดชัยนาท  ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  หัวหน้าส่วนราชการ  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท  มอบเงินสงเคราะห์ราษฎร  เครื่องอุปโภค  บริโภค แก่ผู้
ยากไร้  เครื่องแบบนักเรียนแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
 

          เวลา 10.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
และปลูกต้นไม้  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวีดชัยนาท  ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  และ
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เยี่ยมชมการออกให้บริการประชาชน ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ร่วมออกให้บริการตามภาระกิจของแต่ละหน่วยงาน
 

                ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  นำสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทมอบให้แก่นางทองอาบ  แสงอินทร์  ราษฎรผู้ยากไร้ ที่บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่
10  ตำบลห้วยงู  อำเภอหันคา  เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และรับฟังปัญหา รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากทางราชการ