ประมวลภาพการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" พุทธศักราช 2552

                  
                    จังหวัดชัยนาท  ได้จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  "5 ธันวามหาราช" พุทธศักราช  2552   โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข   ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยนาท  เป็นประธาน  ซึ่งกิจกรรมมีตั้งแต่ช่วงเช้า  โดยเวลา 07.00 น.  มีการตักบาตรข้าวสรอาหารแห้ง  และปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนปลาในแม่น้ำ   ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัด    เวลา 09.00 น.  มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการ
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น  ณ อาคารวิมลคุณากร    เวลา 10.00 น. มีพิธีบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (การไถ่ชีวิตโค - กระบือ) ณ บริเวณลานจอดรถหลังพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5   เวลา 10.30 น. การบริจาคโลหิต เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)   เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล
 
ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ

 เวลา 07.00 น. การตักบาตรข้าวสรอาหารแห้ง  และปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยา         ประมวลภาพ

 เวลา 09.00 น.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
                                                                                                                                       
ประมวลภาพ
 

 เวลา 09.30น. พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น                                                       ประมวลภาพ

 เวลา 10.00 น. มีพิธีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (การไถ่ชีวิตโค - กระบือ) ประมวลภาพ

 เวลา 10.30 น. การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ                                              ประมวลภาพ

 เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
                                                                                                                                       
ประมวลภาพ