การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จังหวัดชัยนาท
ดาวน์โหลด
เอกสาร

ปี 2564
หนังสือแจ้งส่วนราชการที่ทำหน้าที่ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
 
แบบที่ 1 แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
แบบที่ 2 แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ ...
แบบที่ 3 แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2564 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2564  
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2564 

ประมวลภาพงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลจาก  กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท
โดย  นางภรณ์พิณยา ธีรธนวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 0-5641-1181