แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 6 เดือน   
   
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดชัยนาท
การประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  และแนวทางแก้ไข)
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาท
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 2097/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามแผนงาน/โครงการจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 2 ครั้งที่ 1
   
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดชัยนาท
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 1 (ตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562)
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 2
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 3

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินแผนงาน/โครงการ
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยนาท
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
ความก้าวหน้าของการดำเนินแผนงาน/โครงการ (การใช้จ่ายงบประมาณ)
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 1
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 2
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 3
สรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการฯ คณะที่ 4