ข้อมูลหลัก
การดำเนินงาน อพ.สธ. จังหวัด
  แผนแม่บทระยะ ปีที่เจ็ด
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
  คำสั่งคณะกรรมการฯ
  ผลการดำเนินงาน
  รายชื่อผู้ประสานงาน
โครงการพระราชดำริในจังหวัด
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด

 


 

 

 
 

............................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
         

ดอกไม้พระนามสิรินธร
พรรณพฤกษกวี : บทกวีชมพรรณไม้ในสวนจิตรลดา
สารพรรณพฤกษ์ : หลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชพรรณ
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย
สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด รวบรวมและเรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
     
     
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น ๒ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๕๖๔๑-๑๑๘๑, ๐-๕๖๔๑-๑๒๐๔