ข่าวประกวดราคา 

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ปี พ.ศ.2565
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ปี พ.ศ.2564
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ปี พ.ศ.2563
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ปี พ.ศ.2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ปี พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ปี พ.ศ.2560

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ปี พ.ศ.2559

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ปี พ.ศ.2558
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 
(ข้อมูล ถึงเดือนมิถุนายน 2558)
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
(ระบบของกรมบัญชีกลาง)
ประกาศการขายทอดตลาด ปี พ.ศ.2565
ประกาศการขายทอดตลาด ปี พ.ศ.2564
ประกาศการขายทอดตลาด ปี พ.ศ.2563
ประกาศการขายทอดตลาด ปี พ.ศ.2562
ประกาศการขายทอดตลาด ปี พ.ศ.2561
ประกาศการขายทอดตลาด ปี พ.ศ.2560