แบบฟอร์มต่าง ๆ

        

   ตาราง e - Auction แบบงบการเงินของอปท.
   ตารางรายได้ - ค่าใช้จ่าย อบต.  ใบลาพักผ่อน
   ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  ใบมอบฉันทะ 
   ใบสำคัญรับเงิน  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
   แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
   ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส่วนที่ 2
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  แบบ 7105 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  แบบ 7200
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ   รับรองการเป็นทายาท 
   หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต  แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง(แบบ ลจ.1)
   ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข.
   ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. ใบคำร้องขอให้พิมพ์ใบแจ้งยอดฉบับทดแทนฉบับเดิม
   แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.(กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.(กรณีสมาชิก เป็นผู้ขอรับเงิน)
   แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ ( แบบ สบง.2) แบบหนังสือรับรองการแสดงตนและขอเบิกบำนาญปกติ (แบบ สบง.3)
   หนังสือสำคัญการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก (แบบ สบง.4) แบบแจ้งการของดเบิกบำนาญปกติ(โครงการจ่ายตรง)  (แบบ สบง.5)
   แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน  (แบบ สบง.1)
   แบบแจ้งหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม (แบบ สบง.6)
   หนังสือแจ้งหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม (แบบ สบง.7)
   แบบแจ้งสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม (แบบ สบง.8)
   ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศกฎอัยการศึกข้าราชการ
   แบบรับรองประวัติการทำงาน และเวลาทวีคูณ ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศกฎอัยการศึกลูกจ้างประจำ
   แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300)
   แบบขอรับบำนาญพิเศษ และหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309)
   แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ และหรือบำเหน็จตกทอดพิเศษลูกจ้าง (แบบ 5313)
   แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ 5316)
   แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในจังหวัด
   แบบฟอร์มของ GPP
   แบบสำรวจบ้านพัก
   รายได้ รายจ่าย อปท.
   แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   แบบรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
   แบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการ
 
 

 

 

BACK