ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ของสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 1  อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร 0-5641-1209 , 0-5641-1325 โทรสาร  0-5641-4760  มท 18557  E-Mail: CNT@cgd.go.th
 

     
เมนูหลัก

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

โครงสร้างอัตรากำลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำเนียบคลังจังหวัด

ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง

แบบฟอร์มต่าง ๆ
งบการเงินจังหวัด

คำสั่ง GPP

ข้อมูลตัวชี้วัดการบริหารจัดการ จังหวัดแบบบูรณาการ
ข้อมูล POC
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย ครั้งที่ 9

     
LINK ส่วนราชการ
 
 
ข่าว  หนังสือเวียน

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.9/ว 99 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เรื่อง ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปอีก 60 วัน 

 ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 106 ลงวันที่ 29 กันยายน  2549  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน

  ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 84  ลงวันที่ 28 กันยายน  2549  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว80 ลงวันที่  22 กันยายน  2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549

ที่  กค 0406.3/ว 336 ลงวันที่ 19  กันยายน 2549  เรื่อง การส่งสำนวนการสอบ    ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ข่าวทั้งหมด

จุลสาร
ข่าว ประชาสัมพันธ์
จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและการ  
วิเคราะห์รายการการเงิน ในระบบ GFMIS
สำหรับส่วนราชการ
จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ แก้ไขรายงาน
การเงิน  การคำนวณต้นทุนผลผลิต และการใช้
รายงานต่าง ๆ  ในระบบ  GFMIS  สำหรับส่วนราชการ
1  ตุลาคมนี้  ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญไม่ต้องมา
แสดงตนแล้ว
 

 

จัดอบรมแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน

ทางการเงินและบัญชี ผ่าน Excel Loader
ในระบบGFMISให้กับผู้บริหารของส่วนราชการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
     
รายการ TV
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย          ช่อง 11 (กรมประชาสัมพันธ์)
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ITV
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา            กระทรวงศึกษาธิการ
ยูบีซี
ไอพีทีวี
     

ตรวจรางวัล

 
 

นังสือ

 
 

       V

 
 
 
 

พบพฤติกรรมการทุจริตเรียกรับเงิน หรือให้เงิน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  จากการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  แจ้งศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส  สายด่วน "1689" ตลอด 24 ชั่วโมง   E - mail  :  call@mof.go.th