เรื่องนารู้

- ข้อกำหนดว่าด้วยจรรยาบรรณด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดชัยนาท  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- การขอพระราชทานอภัยโทษ

 

เรือนจำจังหวัดชัยนาท
กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม

                                                                                                                                                                  

                                                                    

   


 

  เรือนจำจังหวัดชัยนาท  จะเป็นองค์กรที่พัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  มีคุณธรรม  พอเพียง  โปร่งใสตรวจสอบได้  และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ประวัติเรือนจำภารกิจหลักโครงสร้างการบริหารแผนงาน/โครงการการเยี่ยมผู้ต้องขังติดต่อเรือนจำ
                                     
            
 

  ราคาน้ำมันวันนี้

link

ข่าวประชาสัมพันธ์
- เรือนจำจังหวัดชัยนาท  เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ คลิก

 


ข่าวกิจกรรมต่างๆ

 -   ผู้บัญชาการเรือนจำฯ เป็นประธานพิธีอุปสมบทตามโครงการทำความดีถวายในหลวง           16 ธันวาคม 2552

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                  

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                                                                                                               

นายมารุส  ตะพานทอง
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท

                                
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                       เริ่มนับ 1 ม.ค. 52   

 free hit counter code

เรือนจำจังหวัดชัยนาท
89 ถนนชัยณรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1711 ต่อ 12  โทรสาร. 0-5641-2628  ต่อ 25
Email. popchin@correct.go.th