<<วิสัยทัศน์: "เป็นหน่วยงานส่งเสริมการผลิตภาคปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข"... ค่านิยม: "สามัคคี มีเมตตา รักษาความดี"...:: e-mail:pvlo_cnt@dld.go.th:: Tel/Fax 056-476 597 - 8 ::>>

  ปรับปรุง:
พฤหัสบดี, 17 กรกฎาคม 2557

หน้าหลัก

 โครงสร้างองค์กร
 ภารกิจงาน
 พ.ร.บ./กฏกระทรวง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 สถิติสัตว์
 รับสมัครงาน
 เอกสารเผยแพร่
 บทความ/งานวิจัย
 แผนที่สำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
          (แบบ สขร.1
)
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

++รายละเอียดคุณลักษณะ++
เฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์

**ค้นหาชื่อข้าราชการ**

**สารสนเทศทรัพยากรบุคคล**

แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ.2556-2565

Iสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์I

Iแบบฟอร์มกรมปศุสัตว์I

I เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ I

IพนักงานราชการI

I ความรู้ IT I


PMQA หมวด 5
 

เว็บไซต์หน่วยงานกรมปศุสัตว์

Iกรมปศุสัตว์Iกองการเจ้าหน้าที่I

IกองแผนงานIสคบ.I

หนังสือพิมพ์

I ไทยรัฐ I เดลินิวส์ I มติชน I

I ข่าวสด I คมชัดลึก I ผู้จัดการ I
I กรุงเทพธุรกิจ I เส้นทางเศรษฐกิจ I
I แนวหน้า I สยามรัฐ I ไทยโพสต์ I
I Bangkok Post I  เนชั่น I
I กระแสหุ้น I ฐานเศรษฐกิจ I

ทีวี/เคเบิล

I ช่อง 3 I ช่อง 5 I ช่อง 7 I
I ช่อง 9 I ช่อง 11I  ITV I

I UBC I I Nation Channel l

กีฬา

I Live Score I I สยามสปอร์ต I
I Kickoff I

ข่าวสาร

I สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ I
I อสมท. I BEC NewsI
I สำนักข่าว BBC I
 
 


ระบบรับรองมาตรฐานปศุสัตว์


สำหรับผู้ประกอบการ


สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553

บันทึกข้อมูล

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

ฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว

เชิญร่วมบริจาคโค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เนื่องในมหามงคล พระชนมายุครบ 60 พรรษา
โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ

<<คลิก>>

***************************************************

โครงการจังหวัดชัยนาทน่าอยู่ น่าทำงาน

<<คลิก>>

***************************************************

เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ของจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

<<คลิก>>


 

****************************************************

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/โทรศัพท์
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ที่ ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร./โทรสาร 0-5647-6597-8
2. ทางเว็บไซต์
http://www.chainat.go.th/sub/dld/
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี พร้อมด้วยเกษตรกร จำนวน 24 ราย เข้ารับวัสดุการเกษตร ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิตแปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายพยับ บุญปลุก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี พร้อมด้วยนายสมยศ พวงแย้ม สัตวแพทย์ชำนาญงาน ออกปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ โดยให้คำแนะนำในด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การให้อาหารสัตว์ การตลาด การเตรียมการทำการเคลื่อนย้าย และมอบแร่ธาตุ อาหารเสริม ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายธนยศ นงบาง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวนภาพัฒนา ภาณุเวช เจ้าหน้าที่ตรวจป้องกันโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง "แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557"...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายธนยศ นงบาล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ศิลาวุฒิ จันทวงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเกษตรกร...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี พร้อมด้วยนายสมยศ พวงแย้ม สัตวแพทย์ชำนาญงาน ให้การต้อนรับ นายธนยศ  นงบาง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ นายศิลาวุฒิ จันทวงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ได้ออกดำเนินการเจาะเลือดโคเนื้อ ตามโครงการยกระดับสายพันธุ์ปศุสัตว์ (งบพัฒนาจังหวัดชัยนาทประจำปี 2557) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายธนฉัตร บุญภักดี ปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ มอบหมายให้ นางสาววิธุวดี เท้าไม้สน เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกตรวจติดตามการสร้างเล้าไก่พื้นเมือง การเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง ...
 
 

ภาพข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ปี พ.ศ.2557/ปี พ.ศ. 2556 /ปี พ.ศ. 2555

พัฒนาเว็บไซต์โดย  งานสารสนเทศ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
หมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

Tel. 0-5647-6597, 0-5647-6598
 
E-mail address:
pvlo_cnt@dld.go.th

 

 

นายชุมพล บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

 
KM สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
+ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
+โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ2)
+ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2557 (Form1)
+ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2556 (Form1/Form2)
+ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2556 (Form 1 / Form 2)
+แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ครั้งที่ 2/2555
+ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ครั้งที่ 1/2555
 

ราชการใสสะอาด

+แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 +แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
+แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 

เชื่อมโยงหน่วยงานที่สำคัญ

* ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
* โรงแรม/ที่พัก/สถานที่ท่องเที่ยว
* สินค้าOTOP/ไทยตำบล ดอท คอม
* ราคาทองคำ
* ตลาดหุ้น

* ตรวจสอบสภาพอากาศ

ตรวจผลเสี่ยงโชค

* ตรวจสลากรัฐบาล
* ตรวจสลากออมสิน
* ตรวจสลาก ธกส.