ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ  ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท