ที่ นร 1004.3/ว 41 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ    สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ นร 1003/ว 42 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ที่ นร 1008/ว 40 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ที่ นร 1002/29 ลว. 7 ก.ย. 53 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ นร 1008/26 ลว. 17 ส.ค. 53 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง
ที่ นร 1008/23 ลว. 29 มิ.ย. 53 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ที่ นร 1008/ว 46 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่อง การดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ นร 1008/ว 45 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ
ที่ นร 1008/ว 44 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ที่ นร 1011/ว 39 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  พ.ศ. 2553
ที่ นร 1006/ว 37 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ นร 1006/ว 36 ลว. 29 ก.ย. 53 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ นร 1011/ว 35 ลว. 28 ก.ย. 53 เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ นร 1011/ว 33 ลว. 27 ก.ย. 53 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน
ที่ นร 1012/ว 32 ลว. 20 ก.ย. 53 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ที่ นร 1008.1/ว 31 ด่วนที่สุด ลว. 17 ก.ย. 53 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ที่ นร 1008/ว 30 ลว. 15 ก.ย. 53 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ที่ นร 1013.3/2 ลว. 13 ม.ค. 53 เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2553
ที่ นร 1012/ว 1 ลว. 20 ม.ค. 53 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา 110(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ที่ นร 1008/ว 2 ลว. 10 ก.พ. 53 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ที่ นร 1006/ว 11 ลว. 16 มี.ค. 53 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ 
ที่ นร 1008.1/ว 13 ลว. 30 มี.ค. 53 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ที่ นร 1008/ว 14 ลว. 31 มี.ค. 53 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ที่ นร 1012/ว 15 ลว. 12 เม.ย. 53 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2553   สิ่งที่ส่งมาด้วย 
ที่ นร 1012/ว 16 ลว. 11 พ.ค. 53 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ. 2553  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
ที่ นร 1001/ว 17 ลว. 24 พ.ค. 53 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
ที่ นร 1004/ว 19 ลว. 2 มิ.ย. 53 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
ที่ นร 1004/ว 20 ลว. 2 มิ.ย. 53 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ที่ นร 1013/ว 25 ลว. 2 ส.ค. 53 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ นร 1013.4/138 ลว. 26 ส.ค. 53 เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, สิ่งที่ส่งมาด้วย 3