การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ตุลาคม

มกราคม

เมษายน

กรกฎาคม

พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

พฤษภาคม

สิงหาคม

ธันวาคม

มีนาคม

มิถุนายน

กันยายน

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ตุลาคม

มกราคม

เมษายน

กรกฎาคม

พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

พฤษภาคม

สิงหาคม

ธันวาคม

มีนาคม

มิถุนายน

กันยายน

 

 

 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดชัยนาท กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โทร.0-5641-1181 มท.18522