การประกันสังคมกรณีว่างงาน

         กรณีว่างงาน เป็นกรณีที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงาน เนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง  และลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง  ซึ่งผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  33  ยกเว้นผู้ประกันตนมาตรา  39  และต้องเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้

        1. ได้จ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 เดือน  และต้องอยู่ภายในระยะเวลา  15  เดือนก่อนการว่างงาน
        2. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน  พร้อมที่จะทำงานที่จัดหาให้หรือต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน  และได้ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานของรัฐโดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง
        3. ต้องมิใช่ถูกเลิกจ้าง  เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน    หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง  หรือทิ้งหน้าที่เป็นเวลา  7  วันทำงานติดต่อกัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   หรือได้รับโทษจำคุก     ตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
        4. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
        5. ว่างงานมาแล้ว  7  วัน    โดยจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงาน  ตั้งแต่วันที่  8  นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

อัตราเงินสมทบกรณีว่างงาน

       - ให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ  ร้อยละ  0.5  ของค่าจ้างผู้ประกันตน
       - ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ  0.25  ของค่าจ้างผู้ประกันตน
 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

         1. ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราดังต่อไปนี้
             1.1  กรณีถูกเลิกจ้าง  ได้รับอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน180 วัน  ภายในรอบระยะเวลา  1 ปีปฏิทิน
             1.2  กรณีลาออก ได้รับในอัตราร้อยละ  30  ของค่าจ้าง  ครั้งละไม่เกิน90  วัน  ภายในรอบระยะเวลา  1  ปีปฏิทิน

           กรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ตาม  1.1 และ 1.2  เกินกว่า  1  ครั้ง  ภายในปีปฏิทิน ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนการขาดรายได้ทุกครั้งรวมกันไม่เกิน  180  วัน

         2. สิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  เริ่มตั้งแต่ วันที่  8 ของการว่างงาน  และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานครบทุกประการ

         3. งดจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้  เมื่อผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกลับเข้าเป็นลูกจ้าง  ทั้งนี้ เงินทดแทนการขาดรายได้จะจ่ายเป็นงวดเดือน

         4. ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนต้องยื่นคำขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามระเบียบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดภายใน  1 ปี  นับแต่วันที่มีสิทธิ

                                  ................................