สิทธิประโยชน์คนพิการที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม

  คนพิการ ในความหมายของสำนักงานประกันสังคม  คือ  ผู้ประกันตนทุพพลภาพ
  ซึ่งแพทย์สั่งให้เป็นผู้ทุพพลภาพ  มี  2  กรณีดังนี้
  1. ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย หรือ ประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน   (กองทุนเงินทดแทน)
  2. ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงาน  (กองทุนประกันสังคม)

กรณีทุพพลภาพ  

       กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน ได้รับค่ารักษาพยาบาล  ค่าทดแทน จำนวน  60% ของค่าจ้างรายเดือนในการหยุดพักรักษาตัวและค่าทดแทน  60%  ของค่าจ้างรายเดือน  กรณีทุพพลภาพ  เป็นเวลาไม่เกิน  15 ปี

        เงินค่าทดแทน 60%  ของค่าจ้างรายเดือน  ไม่ต่ำกว่า 2,000.-บาท  และไม่เกิน 12,000.-บาทต่อเดือน

 

กรณีทุพพลภาพ  ไม่เนื่องจากการทำงาน

ต้องจ่ายเงินสมทบ ครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

สิทธิประโยชน์
J รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 50% ของค่าจ้าง ตลอดชีวิต
J รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ  2,000  บาท
J เบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์(ตามประเภทและอัตราในประกาศ)
J หากตาย
    - จ่ายค่าทำศพ  40,000  บาท แก่ผู้จัดการศพ
    - จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาท
       = 3 เท่าของเงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าส่งเงินสมทบครบ 36 เดือน
          ขึ้นไปก่อนทุพพลภาพ
       = สิบเท่าของเงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าส่งเงินสมทบครบ 10 ปี
          ขึ้นไปก่อนทุพพลภาพ

เอกสารที่ใช้
[ แบบ สปส. 2-01/3
[ ใบรับรองแพทย์ระบุการทุพพลภาพ
[ ประวัติการรักษาจาก รพ.ทุกแห่ง
[ แผนที่บ้าน
[ ได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้ขึ้นทะเบียน
[ บัตรประชาชน, บัตรรับรองสิทธิ, บัตรประกันสังคม
[ สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี(กรณี
   ขอรับเงินทางธนาคาร)

ยื่นเรื่องภายใน  1  ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ