ผังการบริหารงานของสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

 ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจพลังงาน
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 พลังงานจังหวัดสระบุรี
 พลังงานจังหวัดลพบุรี
ี พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
 พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
 พลังงานจังหวัดนครนายก
 พลังงานจังหวัดชัยนาท