สารบัญ

รายนามท้องถิ่นจังหวัด
แนะนำสำนักงาน
บุคลากร
โครงสร้างสำนักงาน
จัดสรรงบประมาณ
เรื่องน่ารู้ อปท.
การมอบอำนาจ
ผลการเลือกตั้งฯ
Linkท้องถิ่นอำเภอ/
กิ่งอำเภอ
Link... อปท.
ประเภทข้อมูลที่ควรรู้
ข้อมูลจังหวัด


กรอบยุทธศาสตร์ อปท.

ข้อมูล POC
ผลประเมินธรรมาภิบาล
ข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท.ในเขตจังหวัด
ข้อมูลการประปา อปท.
ข้อมูลประปา อปท.จะก่อสร้าง
ข้อมูลภัยแล้ง
ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ข้อมูลหอกระจายข่าว
คู่มือท่องเที่ยวชัยนาท
WEB CHAINAT
 

-ข่าวสาร-บ้านเมือง

::: เดลินิวส์
::
กรุงเทพธุรกิจ
::
ข่าวสด
::
คม ชัด ลึก
::
ฐานเศรษฐกิจ
::
ไทยรัฐ
::
แนวหน้า
::
บ้านเมือง
::
ประชาชาติธุรกิจ
::
ผู้จัดการ
::
มติชน
::
สยามธุรกิจ
::
สยามรัฐ
::
อ.ส.ม.ท
::
Bangkok Post 

             นายพรศักดิ์  เลียงสมบัติ

               ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

 
ข่าวและกิจกรรมสำนักงาน
นายวิชิต สุขขี หน.ง.บริหารทั่วไปและกง.กฏหมายฯและทีมวิทยากรกระบวนการ บรรยาย การจัดทำแผนที่ความคิดให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ประธานชุมชน และพนักงานของ ท.ต.แพรกศรีราชา ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี ชมภาพบรรยายกาศ....
ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท บรรยายพิเศษหัวข้อ "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" แก่ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ อบจ.ชัยนาท  ณ สนง.อบจ.ชัยนาท
นายวิชิต สุขขี หัวหน้างานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานกฏหมายฯ บรรยายหัวข้อ "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ที่
สนง.เทศบาลตำบลวัดสิงห์  รายละเอียด...
ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล  รายละเอียด...

 

ขอแจ้งที่อยู่ Web Site ของ สนง.ท้องถิ่นจังหวัด www.chainat.go.th/sub1/local.cnt/

 

 

ดูรายละเอียดข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

 
 ความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท พ.ศ. 2547
ระเบียบ มท.เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นของ อปท.
 
 
 

หนังสือราชการ

 
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เอกสารประกอบการขออนุมัติในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับจังหวัด (งบประมาณถ่ายโอน)
การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา/ผอ.สำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2549
การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร
แนวทางปฏิบัติให้ อปท.ถือปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ขอแจ้งที่อยู่ Web Site ของ สนง.ท้องถิ่นจังหวัด www.chainat.go.th/sub1/local_cnt/
ขอแจ้ง E - Mail ของ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทcnt@thailocaladmin.go.th ยังมี vch_49@yahoo.co.th อีกหนี่งช่องทาง
ประกาศสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี Web Site ของหน่วยงานแล้วกรุณา
แจ้ง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เพื่อจะได้ทำการเชื่อมโยง
โครงการนโยบาย 3 ส (แบบรายงาน)
zoning องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
การแต่งตั้งข้าราชการ/พนง.ส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้บริหาร
 การจัดสรรอัตราตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ดูรายละเอียดหนังสือสั่งการทั้งหมด

 
 

 

 

บทความน่าสนใจ

 

 

.........................................................

 

  Google  

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000
โทร. 0-5641-6380  โทรสาร 0-5641-6603
email :cnt@thailocaladmin.go.th
จัดทำเวบ โดย... งานบริหารทั่วไป