แนะนำสำนักงาน

ก    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องแนว
นโยบายแห่งรัฐเพื่อนำสู่เป้าหมาย "บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน"


           
                สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
 
          ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 176/2547 เรื่อง การกำหนดภารกิจของส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
1. งานบริหารทั่วไป
  
1.1 งานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงานงานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
   1.2 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ
และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
2. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   2.1 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
    2.2 การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง การโยกย้าย พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2.3 การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2.4 การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
   2.5 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
   2.6 การประสานในการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
   2.7 การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
   2.8 การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
   2.9 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่น
   2.10 ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
   3.1 การบริหารงานบุคคล
  
     1) การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
  
     2) การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
  
     3) การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
  
     4) การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
3.2 งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ
  
    1) การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
   2) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาร่างแผนพัฒนาระยะปานกลาง (3 ปี) และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าว
เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
   3)การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนาการประสานแผนพัฒนาและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
   4) การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร) ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การติดตามความก้าวหน้าโครงการ INTERNET ตำบล
   5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   6) การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   7) การส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา52แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546
3.3 งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
  
1) การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2) การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3) การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   4) การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
   1) การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและการขอจำหน่ายหนี้สูญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
   2) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงาน
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3) การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ
ร่างเทศบัญญัติ ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นต้น
   4) การจัดตั้ง ยุบ ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่vการเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดชั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   5) การประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่นหรือการยุบสภาท้องถิ่น
   6) การทำกิจการนอกเขต หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   7) การเลือกตั้งสมาชิก หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   8) งานคดีแพ่ง คดีอาญา กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาว่ากระทำผิดคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
   9) งานคดีปกครองกรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
หรือ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   10) งานคดีละเมิด กรณีข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคล
ภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐ-มนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
   11) งานติดตามผลทางแพ่งและทางอาญาของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทางการเงินและรายงานผลให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ
   12) งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
   13) การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   14) การร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการดำเนิน
การทางวินัย
   15) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
   16) การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด(ก.จังหวัด)
เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
5. กลุ่มงานการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ
5.1 งานการเงิน
   
1) การดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เช่นเงินเดือน เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาลค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และของข้าราชการ หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคคลาการ
   2) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3) การจัดสรรภาษีและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   4) การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   5) งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
   6) การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
   7) งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล
   8) งานพัสดุ ครุภัณฑ์
   9) งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   10) การรายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและกฎหมายกำหนด
   11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 งานบัญชี
  
1) การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบในเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
   2) งานจัดสรร ควบคุมงบประมาณ การรายงานและงบเดือน
   3) การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3 งานตรวจสอบ
  
1)การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
  
2)
การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   3) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตลอดจนติดตามผล
การแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
   4) รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   5)ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงิน หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี
และสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   6)ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
   7)ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
  

กลับหน้าหลัก