รายงานสถานการณ์น้ำ (ช่วงเวลา 06.00น.ของแต่ละวัน)


 คำสั่งสำนักชลประทานที่ 12 ปี 2550 (ที่ 036/2550)
รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ประจำเดือน ปี 2554)
เขื่อนภูมิพล - Bhumibol Dam
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
เขื่อนสิริกิติ์ - Sirikit Dam
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
จังหวัดนครสวรรค์ C.2 - C.2 Muang Nakornsawan Province
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
คลองชัยนาท - ป่าสัก (มโนรมย์) - Chainat Pasak Canal
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง (ม. - อ.) - Makhamtao - Authong
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
แม่น้ำท่าจีน (ปตร.พลเทพ) - Thajeen River
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) - Noi River
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
คลองชัยนาท - อยุธยา (มหาราช) - Chainat - Ayuthaya Canal
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท - Chaophraya Dam
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
สถานีวัดน้ำบรรพตพิสัย P.17 - P.17 - Nakornsawan
มกราคม Jan
กุมาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec
สถานีวัดน้ำชุมแสง N.67 - N.67 Nakornsawan
มกราคม Jan
กุมภาพันธ์ Feb
มีนาคม Mar
เมษายน Apr
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม Aug
กันยายน Sep
ตุลาคม Oct
พฤศจิกายน Nov
ธันวาคม Dec

                        ออกแบบและ ปรับปรุงข้อมูลโดย ศูนย์สารสนเทศ สชป. 12

                     โทร. 056-405016 หรือ 056-405012-15 ต่อ 333