ข้อกำหนดอัตราห้องพัก
1.ค่าห้องพักตึกใหญ่
   1.1  บุคคลทั่วไป
   1.2  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจังหวัดชัยนาท
   1.3  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน
   1.4  ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักชลประทานที่12


600 บาท / คืน
500 บาท / คืน
450 บาท / คืน
350 บาท / คืน

2 ค่าห้องพักอาคารชั้นล่าง (มีทั้งหมด 8 ห้อง)
   2.1 ห้องพักมี 5 เตียง จำนวน 1 ห้อง
        (พัดลม มุ้งลวด ห้องน้ำภายในห้อง)
   2.2 ห้องพักมี 4 เตียง จำนวน 1 ห้อง
        (พัดลม มุ้งลวด ห้องน้ำภายในห้อง)
   2.3 ห้องพักมี 2 เตียง จำนวน 6 ห้อง
       (พัดลม มุ้งลวด ห้องน้ำรวมอยู่ภายนอกห้อง)
       ไม่มีส่วนลด
500 บาท / คืน

400 บาท / คืน

200 บาท / คืน
3. ค่าเช่าสถานที่

8,000 บาท / ครั้ง / วัน
สิ้นสุดเวลา 22.00 น.