ขั้นตอนในการยื่นขอชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคาร
คำแนะนำการขอและการใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย
คำแนะนำการติดตั้งและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์

เงื่อนไขและขั้นตอนในการยื่นขอชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคาร

สะดวก...........รวดเร็ว
เพียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและยื่นแสดงความจำนงที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่าน หรือธนาคารตามรายชื่อระบุด้านล่างที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่

ประหยัดเวลา.........หมดปัญหาหนี้ค้างชำระ
ไม่ต้องเดินทางไปชำระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมดปัญหาเรื่องถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีชำระค่าไฟฟ้าช้ากว่ากำหนด

ขั้นตอนในการยื่นขอชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคาร

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ติดต่อธนาคารที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีบัญชีเงินฝากอยู่ หรือที่การไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อขอรับแบบฟอร์มชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคาร และกรอกข้อความ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ที่มีสิทธิสั่งจ่ายตามบัญชีเงินฝากลงใน "แบบขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าไฟฟ้า" (กง.40-ป.44) แล้วส่งมอบให้ธนาคารที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีบัญชีเงินฝากอยู่ หรือการไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อนำส่งให้ธนาคารต่อไป

2. เมื่อธนาคารตกลงรับดำเนินการ ให้ธนาคารกรอกข้อความใน "แบบตอบรับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าไฟฟ้า" (กง.41-ป.44) แล้วจัดส่งให้การไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป หากการไฟฟ้าไม่สามารถเริ่มดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าแก่ธนาคารเพื่อหักบัญชีเงินฝากได้ ทันในเดือนที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นคำขอไว้ การไฟฟ้าจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทราบ ว่าจะดำเนินการให้ได้ในเดือนถัดไป


3. "แบบขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าไฟฟ้า" (กง.40-ป.44) ธนาคารจะเป็นผู้เก็บไว้เป็นหลักฐาน


4. การไฟฟ้าในท้องถิ่นเก็บ "แบบตอบรับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าไฟฟ้า" (กง.41-ป.44) ไว้เป็นหลักฐาน


5. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวนมากกว่า 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ให้กรอกแบบคำขอเป็นแต่ละฉบับ หรือจะจัดทำรายละเอียดแนบคำขอก็ได้ โดยให้ผู้มีสิทธิสั่งจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากลงชื่อกำกับในรายละเอียดแนบไว้เป็นหลักฐานด้วย


6. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
แต่มีบัญชีเงินฝากธนาคารอยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปริมณฑล ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นคำขอรับบริการได้โดยตรงที่กองการเงิน หรือธนาคารที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีบัญชีเงินฝากอยู่ในเขตดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้ไฟสามารถส่ง "แบบตอบรับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าไฟฟ้า" (กง.41-ป.44) พร้อมภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าของเดือนก่อน ส่งทางโทรสาร ไปที่กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลข 0-2590-5356-7 เมื่อทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเอกสารแล้ว จะทำการตอบรับ และแจ้งเดือนที่จะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ

7. ถ้าผู้ใช้ไฟมีข้อสงสัย หรือยังไม่ได้เอกสารตอบรับ กรุณาติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ 0-2589-2803, 0-2590-5426-7


8. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงธนาคาร เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก หรือยกเลิกการใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวที่ธนาคาร หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน


9. ผู้ใช้ไฟที่มีบัญชีกับธนาคารสาขา นอกเขต กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ และปริมณฑล ถ้ามีความประสงค์ จะชำระเงินผ่านธนาคาร จะมีขั้นตอนเหมือนกับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนกลาง แต่ให้ท่านดำเนินการติดต่อกับธนาคารและการไฟฟ้าในพื้นที่ของท่าน


10. เมื่อเข้าสู่ระบบการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่มีสาขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และเขตปริมณฑล กองการเงิน จะทำการแจ้งค่าไฟฟ้าให้ท่านทราบล่วงหน้า พร้อมวันที่ธนาคารจะหักบัญชี พร้อมใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือนก่อนที่หักบัญชีได้ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าทางไปรษณีย์
สำหรับในส่วนภูมิภาค การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ดังกล่าวข้างต้นได้เริ่มทดลองดำเนินการกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ และการไฟฟ้าจังหวัดระยอง โดยจะขยายผลไปดำเนินการทั่วประเทศ ภายในเดือน ก.ย. 2545 นี้


11. ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการหักบัญชีให้แก่ธนาคาร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด (ปัจจุบันรายการละ 5 บาท)

ธนาคารที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

[