ตารางอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
ประเภทเก็บเงินปลายทางอัตโนมัติ 
(International Freephone Service – IFS)
ค่าบริการ
อัตราค่าบริการใหม
1. ค่าขอใช้บริการ
1,000 บาท / เลขหมาย
2. ค่าบริการรายเดือน
500 บาท / เลขหมาย / เดือน
3. อัตราค่าใช้บริการ ใช้อัตราเดียวกับบริการโทรศัพท์ ทางไกล ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 007(ปัจจุบันคิดอัตราค่าใช้บริการ 9 บาท /นาทีอัตราเดียว ตลอด 24 ช.ม.)
 
วิธีใช้บริการ :: สมัครใช้บริการ IFS ที่
1. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่ง หรือ
2. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารทางสายระหว่างประเทศ โทร.1800-700-007
:: ส่งมาที่ ::
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 250 ปณจ. หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ท่านจะได้รับ เลขหมาย IFS จากทศท ซึ่งเป็นเลขหมายเฉพาะ ที่แตกต่างจากเลขหมายโทรศัพท์ธรรมดา จากนั้นเพียงแจ้งเบอร์ IFS ของบริษัทให้ลูกค้าที่อยู่ในประเทศมาเลเซียทราบ ลูกค้าก็สามารถ ติดต่อกลับได้ โดยกดรหัสง่ายๆ ดังนี้
1 + 800 + 80 + เลขหมาย IFS ของท่าน
 
หลักฐานของการขอใช้ IFS
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ใบสำคัญบุคคลต่างด้าว หรือ Work Permit หรือ Passport ในกรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
2. สำเนาใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินของ ทีโอที เดือนล่าสุด
3. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งระบุผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือรับรอง
* เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 
1. อัตราค่าบริการใหม่นี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2.1เป็นอัตราสูงสุดของอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศไทย  กับประเทศมาเลเซีย กรณีเก็บเงินปลายทางที่ประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงการแบ่งโซนและเวลา (อัตราค่าใช้บริการ 30 บาท /นาที)

3.  เศษของนาที
 ....3.1  กรณีการใช้บริการไม่ถึง 1 นาทีแรก คิดเป็น 1 นาที

 ....3.2  กรณีการใช้บริการนาทีต่อไปมีเศษของนาที  แต่ไม่เกิน 30 วินาที...ไม่คิดค่าบริการ หากเกิน 30 วินาทีขึ้นไป คิดเป็น 1นาที 

 
 © COPYRIGHT 2005 INTERNATIONAL PHONE SERVICE WWW.TOT.CO.TH