นายประภากร  สมิติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 

 
 


ชื่อ
           นายประภากร  สมิติ

เกิด       วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2491 อายุ 58 ปี อายุราชการ 32 ปี

บิดา        พลตำรวจตรี พยงค์  สมิติ   (อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล)

มารดา    นางอุดมศรี  สมิติ

ภริยา      หม่อมหลวง ปุณฑริก (สวัสดิกุล) สมิติ  (ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

บุตร        ชาย   2   คน

ภูมิลำเนา              กรุงเทพมหานคร

สถานที่ทำงาน     ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  โทร. 056-411060,  089-2030401

วุฒิการศึกษา

                        มัธยมศึกษา           โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

                                เตรียมอุดม             นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

                                ปริญญาตรี            - รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (สหรัฐอเมริกา)
                     
                                                           
- ประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)

                                ปริญญาโท            รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กรุงเทพฯ

                                ปริญญาเอก           ปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประวัติการอบรม

                        - โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 30

                                - ผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                                - ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

- ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  2535 - 2537

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  2537 - 2539

- ปลัดจังหวัดนครนายก  2539

- ปลัดจังหวัดชัยนาท  2539 – 2541

- ปลัดจังหวัดอ่างทอง  2541 - 2542

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  2542 - 2546

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  2546 - 2547

- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   2547  - 2549

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  19 พ.ย. 2549 - 29 เม.ย. 2550