ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน โทรสาร สื่อสาร สป. มือถือ บ้านพัก
กิ่ง อ.เนินขาม
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่ง อ.เนินขาม          
นายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมี 449391 449391      
           
ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายบริหารงานปกครอง (ป.อาวุโส)          
นายสถาพร  ภู่เอี่ยม 449391 449391   -  
           
รอง ผกก.หน.สภ.อ. กิ่ง อ.เนินขาม          
พ.ต.ท.ศรประสิทธ์  ธัญญศิริ 449421 449420   0-1822-7808  
พ.ต.ท. นิรันด์  ลัตรญาลักษณ์  449420     0-1196-3248  
พ.ต.ท.สำเร็จ  จันทวี       0-1283-8288  
           
อบต.สุขเดือนห้า          
นายบุญเลิศ  การภักดี 415125 415125   0-9961-3071 401440
           
อบต.เนินขาม          
นายประยูร  เพ็งสวย 435057 -   - 435019
           
อบต.กะบกเตี้ย          
นายสมชัย  ชัยรัตนงามเดช 401075 401075   0-1785-7100 401046
           
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กิ่ง อ.เนินขาม
นางทิวา  เลิศสุวรรณสิทธิ์ 451449     0-1887-9418