หน่วยงานราชการ/องค์กรอิสระ/ภาคเอกชน/สถานศึกษา ในจังหวัด

หน่วยงานระดับจังหวัด  (ข้อมูล ณ เดือน 10 พฤษภาคม 2565)

     
 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์

  สำนักงานจังหวัดชัยนาท 0-5641-1181,0-5641-1204
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท 0-5641-1163,0-5641-1234,0-5641-2629
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 0-5641-6380,0-5641-6603
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท 0-5647-6606,0-5647-6607
  สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท 0-5647-6601
 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

0-5641-1068
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท 0-5647-6531,0-5647-6536
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 0-5647-6828-35,0-5647-6835
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 0-5647-6617
     
  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท 0-5641-1919
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท 0-5647-6521
     
  สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท 0-5641-1584,0-5641-3046
  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 0-5641-6883
  สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
   การบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
0-5641-6891
     
  สังกัดกระทรวงยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์
  เรือนจำจังหวัดชัยนาท 0-5641-1711,0-5641-2628
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท 0-5641-5366-7
  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 0-5641-4358-9,0-5641-4357
  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท 0-5641-5541-2
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท 0-5641-1928,0-5641-1873,0-5641-2103
     
  สังกัดกระทรวงกลาโหม หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสัสดีจังหวัดชัยนาท 0-5641-1001
     
  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 0-5601-9763,0-5640-5010
  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 0-5647-6720,0-5647-6664
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0-5640-5227-8
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท 0-5647-6552,0-5647-6688
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 0-5647-6597
  สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท 0-5641-1301,0-5642-1324
  ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 0-5640-5080-1,0-5640-5083
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 0-5640-5070-3
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0-5641-1200,0-5642-1329
  โครงการชลประทานชัยนาท 0-5646-0252,0-5646-1607
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  0-5643-1372,0-5643-1371
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท  0-5640-5060
  ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 0-5641-1733
  สำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท 0-5640-5012-5,0-5640-5017-8
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 0-5640-5056,0-5642-6521
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 0-5640-5008,0-5640-5007
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท 0-5640-5000,0-5640-5001
  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
   จังหวัดชัยนาท
0-5647-6596
 
  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
   จังหวัดชัยนาท
0-5647-6655
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0-5640-5033,0-5640-5034
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 0-5640-5114,0-5640-5116
  สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 0-5646-6978,0-5646-6979
  สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 0-5648-1300
  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 0-5640-5322
     
  สังกัดกระทรวงการคลัง หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท 0-5641-1325,0-5641-1209,0-5641-4760
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท 0-5641-2611-5
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 0-5641-1010
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท 0-5641-1156,0-5641-3041
     
  สังกัดกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท 0-5641-2570-1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท 0-5641-1202,0-5641-5329,0-5641-1206
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท 0-5641-3035-6
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท 0-5641-2603,0-5641-2381
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท 0-5647-6745-8,0-5647-6752
     
  สังกัดกระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 0-5641-2057,0-5641-2506
  สำนักงานสาขาชั่งตางวัด เขต 0 - 5 ชัยนาท 0-5641-2456,0-5641-2567
     
  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 0-5640-5518,0-5640-5521
  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 0-5641-2447,0-5641-1055,0-5641-1071
     
  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 0-3426-2339-40
  สำนักรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 0-3544-0331-2
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท 0-5641-1013,0-5641-3040
  สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท 09-2635-6511
  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยนาท 0-5641-3040,0-5641-1013
     
  สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท 0-5641-1663,0-5641-3037
  สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท 0-5640-5202
     
  สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   จังหวัดชัยนาท
0-5641-1103
 
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท 0-5641-6482
  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 0-5640-5548-9
     
  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท 0-5641-6575-6
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี 0-5640-5621
     
  สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 0-5641-4559
     
  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 0-5641-1639,0-5641-1876,0-5641-1560
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 0-5604-0215
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 0-5641-0671,0-5641-0672
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
   ตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท
0-5647-6655,0-5647-6661
 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท 0-5640-5622
     
  สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท 0-5641-2684
  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท 0-5647-6643
     
  สังกัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท 0-5647-6646
  แขวงทางหลวงชัยนาท 0-5641-1649,0-5641-2036
  แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท 0-5647-6538-9
  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี 0-3553-6294
     
  สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 0-5647-6761-2,0-5647-6764
     
  สังกัดกระทรวงพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท 0-5641-6165-6
     
  สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์
  ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท 0-5641-1186,0-5641-1210
  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยนาท 0-5641-0802
     
  รัฐวิสาหกิจ หมายเลขโทรศัพท์
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท 0-5642-1495-7,0-5641-3024
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท 0-5641-1213,0-5641-1600
  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท 0-5641-1226
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท 0-5641-2525,0-5641-0981-3
  สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ชัยนาท 0-5641-1319,0-5641-1320
     
  ศาล หมายเลขโทรศัพท์
  ศาลจังหวัดชัยนาท 0-5641-1211,0-5641-4051
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 0-5640-5779,0-5640-5780
     
  องค์กรอิสระ หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท 0-5641-4727,0-5641-4981
  สำนักงานณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชัยนาท 0-5601-9722
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท 0-5641-1945-6,0-5641-1947
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท 0-5641-2807,0-5641-2806
     
  ภาคเอกชน หมายเลขโทรศัพท์
  หอการค้าจังหวัดชัยนาท 0-5641-2305
  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 0-5649-1577-80
  สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท 0-5641-6575-6
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 0-5641-1115
  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 0-5641-1220-1
     
  ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาชัยนาท 0-5641-1008
  ธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท 0-5641-1693,0-5641-2576
  ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท 0-5641-1106-7,0-5641-2598
  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  แห่งประเทศไทย (ธพว.)
SME BANK
0-5641-6741-3,0-5641-6744
 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชัยนาท 0-5641-1064-5
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาชัยนาท 0-5641-1758-9,0-5641-2504
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาชัยนาท 0-5641-1264,0-5641-1331
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชัยนาท 0-5641-1914-5,0-5641-1913
  ธนาคารทหารไทย สาขาชัยนาท 0-5641-1118,0-5641-2371-2
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยนาท 0-5641-1370-1,0-5641-3038
     
  สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 0-5640-5589,0-5640-5599
  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 0-5641-1276,0-5641-1847
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 0-5694-1292,0-5643-1512
  วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 06-3114-8348
  โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 0-5601-9715
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 0-5648-2444
  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 0-5641-1645,0-5641-1507
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 0-5647-6743
  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 0-5641-1278