องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
 
อำเภอเมืองชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
สำนักงานงานเทศบาลตำบลชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
สำนักงานเทศบาลตำบลเสือโฮก สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ

อำเภอมโนรมย์
สำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน สำนักงานเทศบาลตำบลมโนรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

อำเภอวัดสิงห์
สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว    

อำเภอสรรคบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลสรรคบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน สำนักงานเทศบาลตำบลโพงาม
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ สำนักงานเทศงานบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้    

อำเภอสรรพยา

สำนักงานเทศบาลตำบลสรรพยา สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลโพนางดำออก
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา สำนักงานเทศบาลตำบลตลุก
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สำนักงานเทศบาลตำบลโพนางดำตก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว    

อำเภอหันคา
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

อำเภอหนองมะโมง
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง สำนักงานเทศบาลตำบลวังตะเคียน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

อำเภอเนินขาม
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย