โครงการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
จังหวัดชัยนาท
ดาวน์โหลด
เอกสาร

ปี 2565
หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ยุวชนประชาธิปไตย
สปอตวิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 
   
ข้อมูลจากกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท
โดยนางภรณ์พิณยา ธีรธนวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 0-5641-1181